• Вземи още -10% с промо код: PLUS10

   • Общи условия

    Условия за издаване и ползване на карта по програма mycredo:

    • Карта се издава само след коректно попълване всички данни в заявлението.
    • Привилегиите по картата се ползват от момента на попълване на заявлението и приемането му от служител на Credo
    • Картата се предоставя на заявителя в 20 дневен срок след приемането на заявлението от служител на магазина и заплащане на еднократна членска такса от 25 лв.
    • Приносителите на клиентски карти за отстъпка Credo получават картата БЕЗПЛАТНО.
    • Получавате картата БЕЗПЛАТНО и при покупки над 250 лв.
    • Привличането на нов член в програмата ви носи бонус 5 лв., който се начислява по вашата сметка след попълване на заявление от препоръчаното лице. За целта, моля попълнете:

              1.       Име…………………… Фамилия…………………… e-mail: …………………………….………………………….
              2.       Име…………………… Фамилия…………………… e-mail: …………………………….………………………….
              3.       Име…………………… Фамилия…………………… e-mail: …………………………….………………………….
              4.       Име…………………… Фамилия…………………… e-mail: …………………………….………………………….
              5.       Име…………………… Фамилия…………………… e-mail: …………………………….………………………….

    • Картата е поименна и може да се ползва само от лицето на което е издадена. При съмнения лицето, ползващо картата е длъжно да удостовери самоличността си.
    • Натрупаните суми могат да се използват само за плащане при последваща покупка в магазини Credo, но не по-късно от една година от датата на последната покупка. Бонуса не подлежи на осребряване.
    • Картодържателят е длъжен незабавно да информира издателя  при загубване на персоналната си карта. В случай на дефектиране или нарушаване качествата  или целостта на картата, същата се връща на издателя.
    • Картата е собственост на издателя и нейното действие може да бъде прекратено при неспазване на гореописаните правила или с едномесечно предизвестие. При прекратяване действието с предизвестие неусвоеният бонус може да се използва в рамките на 12 месеца от датата на последната покупка.
    • Картодържателят се съгласява доброволно да получава новини и информация по e-mail или мобилен телефон, което съгласие може да оттегли по всяко време.

     

    • Картата е поименна и може да се ползва само от лицето на което е издадена. При съмнения лицето, ползващо картата е длъжно да удостовери самоличността си.
    • Натрупаните суми могат да се използват само за плащане при последваща покупка в магазини Credo, но не по-късно от една година от датата на последната покупка. Бонуса не подлежи на осребряване.
    • Картодържателят е длъжен незабавно да информира издателя  при загубване на персоналната си карта. В случай на дефектиране или нарушаване качествата  или целостта на картата, същата се връща на издателя.
    • Картата е собственост на издателя и нейното действие може да бъде прекратено при неспазване на гореописаните правила или с едномесечно предизвестие. При прекратяване действието с предизвестие неусвоеният бонус може да се използва в рамките на 12 месеца от датата на последната покупка.
    • Картодържателят се съгласява доброволно да получава новини и информация по e-mail или мобилен телефон, което съгласие може да оттегли по всяко време.